Privacyverklaring

HSV De Snoek is gevestigd te Wolvega en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40000704. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens hengelsportvereniging De Snoek verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van gegevens

HSV De Snoek verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van je indien je:

 • je inschrijft / aanmeldt als lid van onze vereniging;
 • een product of dienst afneemt bij HSV de Snoek (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

HSV De Snoek verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • geboortedatum en leeftijd
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • rekeningnummer(s)
 • het lidmaatschap(snummer) van onze hengelsportvereniging;  en voorts mogelijk relevante sportvisserij gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsport voorkeuren, hengelsport resultaten e.d.)
 • browsercookies.

HSV De Snoek kan deze gegevens gebruiken voor:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening); 
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

Informatie, wijzigingen en bezwaar

Je kunt contact opnemen met HSV De Snoek via het contactformulier op onze website voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt; 
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
 • inzage in de persoonsgegevens die HSV De Snoek met betrekking tot je verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van de gegevens door HSV De Snoek.

Beveiliging van gegevens

HSV De Snoek zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

HSV de Snoek treft adequate technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen.

Derden

HSV De Snoek kan je gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • Sportvisserij Fryslân;
 • Sportvisserij Nederland;
 • verwerkers van HSV De Snoek (voor verstrekking van ons verenigingsblad);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

HSV De Snoek verstrekt je gegevens niet aan andere derden dan hierboven genoemd tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of HSV De Snoek daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Wolvega, mei 2018