Wedstrijdreglementen

Algemeen reglement

 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 • Men dient zich in te schrijven voor de wedstrijden via de site.
 • Wedstrijddata, tijden en locaties worden voor 1 januari door de wedstrijdcommissie vastgesteld, uitgezonderd de wintercompetitie (voor 1 oktober).
 • Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V De Snoek . en in het bezit te zijn van alle vereiste documenten.
 • De hengelkeuze is vrij, behalve als voor bepaalde wedstrijden anders is besloten.
 • Er mag met één hengel gevist worden. Deze mag beaasd zijn en voorzien van één enkelvoudige haak. Er mag slechts één hengel boven water zijn. Men mag niet meer dan de wettelijk toegestane twee hengels compleet opgetuigd voor handen hebben. Meer reserve hengels mogen niet voorzien zijn van een haak/onderlijn.
 • Uitzondering op deze regel is echter het volgende: Wanneer er dispensatie voor het voorhanden hebben van meerdere opgetuigde hengels is verleend door de betreffende federatie van het water waar de wedstrijd in gehouden wordt, dan is het toegestaan meerdere hengels voorhanden te hebben.
 • Cuppen mag alleen gedaan worden als er zich in het water geen vislijn bevindt.
 • De vis dient eerst onthaakt te zijn, voordat men verder vist.
 • Voeren en/of vissen met verse de vase, rode maden en sterk gekleurd voer is verboden.
 • Het gebruik van een katapult is verboden.
 • Beschadigen van oever en/of oeverbegroeiing is niet toegestaan. (Beperkt knippen is toegestaan).
 • De visplaats wordt door loting vastgesteld. Aan de waterkant mag een deelnemer maximaal één meter links of rechts van zijn nummer plaatsnemen.
 • Eerste signaal is het begin signaal: voeren en vissen. Na de eerste vijf minuten mag er niet meer zwaar gevoerd worden. Wat in één hand aan los voer kan worden gepakt is toegestaan.
 • Tweede signaal is het eind signaal: de hengel dient onmiddellijk opgehaald te worden. Vis die voor het eindsignaal is gehaakt, telt.
 • Er wordt gevist op gewicht. De vis dient levend en ongeschonden te worden aangeboden. Alle ondermaatse vis, waarvoor een wettelijke minimummaat geldt, dient onmiddellijk te worden teruggezet.
 • Ondermaatse baars mag worden bewaard in het leefnet, mits na weging direct teruggezet.
 • Snoek, snoekbaars, Meerval, Barbeel en paling tellen niet mee.
 • Gevangen vis dient te worden bewaard in een fijnmazig leefnet met een minimummaat van 3,50 meter lang en een minimale doorsnede van 40 cm. Vierkante netten diameter minimaal 50 cm. De vis moet tot de weging in het leefnet blijven. Tijdens wedstrijden is het verplicht de gevangen vis ter weging aan te bieden.

  Er is een maximumgewicht van 20kg per net(10%marge) toegestaan. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.

 • Bij vroegtijdig afgelasten en/of beëindigen van een wedstrijd beslist de wedstrijdcommissie of deze wedstrijd ingehaald of meegeteld wordt. Meer dan de helft van de wedstrijdduur voorbij betekent dat de wedstrijd meegeteld wordt.
 • Het verlaten van de wedstrijd zonder dit te melden bij de wedstrijdleiding wordt beschouwd als een niet meegeviste wedstrijd. Men komt dus niet in aanmerking voor punten van deze wedstrijd.
 • Bij niet naleven van het reglement en/of bedrog, volgt een door de wedstrijdcommissie vast te stellen sanctie. Iedere deelnemer die onrechtmatigheden constateert, dient dit te melden bij de wedstrijdcommissie.
 • Binnen onze vereniging is er de mogelijkheid tot beroep bij een commissie van beroep.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, schade of letsel welke de deelnemer/-ster ondervindt gedurende het evenement.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 • Als sportvisser houdt u ook rekening met de natuur: laat daarom op uw visstek niets achter na een wedstrijd. Neem uw afval mee naar huis en doe het in de vuilnisbak.
 • Het algemeen reglement is van toepassing op de zomercompetitie.
 • Het is een individuele wedstrijd.
 • Er wordt gevist in twee vakken.
 • Bij oneven aantal zal vak A de grootste zijn.
 • De minimum leeftijd is in verband met de veiligheid vastgesteld op 16 jaar.
 • Iedere deelnemer krijgt per wedstrijd wedstrijdpunten. Het gaat om het gevangen gewicht. De deelnemer met het hoogste gewicht krijgt 0,9 punten. Nummer twee 2 punt, nummer drie 3 punten, enz..
 • Bij gelijk gewicht bepaalt de lotingplaats de uitslag. Het dichtstbij het midden gaat voor (vak). Is dat ook gelijk, dan worden de punten ‘gedeeld’.
 • Bij geen vangst krijgt de deelnemer het aantal punten +1 van degene met het laagste gewicht van die wedstrijd, mits de visser nog aanwezig is tijdens de weging.
 • Er worden 20 punten gegeven voor wedstrijden waaraan niet is deelgenomen.
 • Van de tien wedstrijden tellen de slechtste twee resultaten aan het eind van de competitie niet mee voor het puntentotaal.
 • Bij gelijke stand aan het eind van de competitie wordt gekeken naar het totaal gewicht over de tien wedstrijden. Bij dan gelijke stand volgt loting.
 • Het algemeen reglement is van toepassing op de wedstrijden om het clubkampioenschap.
 • Er worden drie wedstrijden gevist in clubverband.
 • Bij minimum aantal van vijf deelnemers is er een apart jeugdkampioenschap.
 • Puntentelling: zie aanvullend reglement zomercompetitie.
 • Er word gevist in twee vakken.
 • Bij oneven aantal zal het A vak de grootste zijn.
 • De punten in het vak behaald, bepalen aan het eind de winnaar.
 • Alle drie wedstrijden tellen mee.
 • Degene met de minst aantal wedstrijdpunten is kampioen.
 • Bij dan gelijke stand wordt gekeken naar het gewicht. Bij dan gelijke stand volgt loting.
 • Het algemeen reglement is van toepassing op de koppelwedstrijden.
 • De deelnemers met het hoogste gewicht worden winnaar van de wedstrijd. Bij gelijk gewicht wordt gekeken naar de vissers welke het dichtst in het midden zitten van het parcours.
 • Bij dan gelijk stand volgt loting.
 • Het algemeen reglement is van toepassing op de wintercompetitie.
 • Het is een individuele wedstrijd.
 • Er wordt gevist in twee vakken.
 • Er word gevist op gewicht en aantal, een combinatieklassement. Elke 100gr = 1 punt en elke gevangen vis = 1 punt. De deelnemer met de meeste punten krijgt 0,9 punten, nummer 2 krijgt 2 punten, enz. Zie verder bij zomercompetitie.
 • Van de geviste wedstrijden tellen de twee met het slechtste resultaat aan het eind niet mee voor het puntentotaal.
 • Bij gelijke stand aan het eind van de competitie wordt gekeken naar het totaal gewicht over de geviste wedstrijden. Bij dan gelijke stand volgt loting.
 • Het algemeen reglement is van toepassing op de 55+ en open wedstrijd.
 • Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige vispas.
 • De wedstrijd heeft een tijdsduur van vijf uur  aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten stil te leggen en na enige tijd te hervatten of af te lasten.

 • Bij een vol geboekte wedstrijd worden 5 vakken uitgezet, A t/m E. Twee vakken vaste stok en drie vrije  hengel.

 • De vissers dienen te vissen vanaf de steiger of vanaf het gemaaide gras er gelijk naast.

 • De deelnemerskaart dient na de weging te worden afgetekend voor akkoord.

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade ook.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 • Vissen met een spot, visfinder of voerboot is niet toegestaan. Het gebruik van een katapult is niet toegestaan.

 • De auto dient volledig te worden geparkeerd in de berm zoveel mogelijk aan de kant.

   

 • Tijdens de wedstrijd is de wedstrijdleiding te bereiken onder het nummer 0612058186.